اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «John Waddington Ltd.»

از اشیاء موجود، ۱ شیء به‌وسیله‌ی «John Waddington Ltd.» ساخته شده‌است.