اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «house of marbles»

از اشیاء موجود، ۱ شیء به‌وسیله‌ی «house of marbles» ساخته شده‌است.