اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «gold cup»

از اشیاء موجود، ۱ شیء به‌وسیله‌ی «gold cup» ساخته شده‌است.