اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «general»

از اشیاء موجود، ۱ شیء به‌وسیله‌ی «general» ساخته شده‌است.