اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «CHAHROK HCHAHI»

از اشیاء موجود، ۲ شیء به‌وسیله‌ی «CHAHROK HCHAHI» ساخته شده‌است.