اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «Boston KS»

از اشیاء موجود، ۱ شیء به‌وسیله‌ی «Boston KS» ساخته شده‌است.