اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «Blue Box»

از اشیاء موجود، ۱ شیء به‌وسیله‌ی «Blue Box» ساخته شده‌است.