اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «Alfred Mertens»

از اشیاء موجود، ۱ شیء به‌وسیله‌ی «Alfred Mertens» ساخته شده‌است.