اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «گلشاه نیک نام»

از اشیاء موجود، ۷ شیء به‌وسیله‌ی «گلشاه نیک نام» ساخته شده‌است.