اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «کمپانی LTD. ECHO INDUSTRIAL»

از اشیاء موجود، ۲ شیء به‌وسیله‌ی «کمپانی LTD. ECHO INDUSTRIAL» ساخته شده‌است.