اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «هدیه مسعود انصاری»

از اشیاء موجود، ۱ شیء به‌وسیله‌ی «هدیه مسعود انصاری» ساخته شده‌است.