اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «نیاز قاسمی»

از اشیاء موجود، ۱ شیء به‌وسیله‌ی «نیاز قاسمی» ساخته شده‌است.