اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «میرداد ماردیروسیان»

از اشیاء موجود، ۴ شیء به‌وسیله‌ی «میرداد ماردیروسیان» ساخته شده‌است.