اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «مهرداد مهردادیان»

از اشیاء موجود، ۴ شیء به‌وسیله‌ی «مهرداد مهردادیان» ساخته شده‌است.