اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «ملان داودی»

از اشیاء موجود، ۴ شیء به‌وسیله‌ی «ملان داودی» ساخته شده‌است.