اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «محمد محمدی»

از اشیاء موجود، ۱ شیء به‌وسیله‌ی «محمد محمدی» ساخته شده‌است.