اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «محبوب نور صالحی»

از اشیاء موجود، ۱۲ شیء به‌وسیله‌ی «محبوب نور صالحی» ساخته شده‌است.

او از سال ۱۳۳۷- ۱۳۵۷ در کتابخانه های آموزشگاه های فرهاد، مهران و مرکز آموزشی تیزهوشان کار کرده است. نورصالحی که فن عروسک را در ژاپن آموخته بود در کتابخانه مدرسه ها، شخصیت های داستان ها را به شکل عروسک می ساخت و با گذاشتن  آن ها در کتابخانه و نمایشگاه ها، کودکان را به خواندن داستان های این شخصیت ها تشویق می کرد.

منبع:

محمدی، محمدهادی؛ قایینی، زهره. تاریخ ادبیات کودکان ایران، ج ۸: ادبیات کودکان در روزگار نو ۱۳۴۰- ۱۳۵۷. تهران: نشر چیستا.