اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «ماندانا مانی»

از اشیاء موجود، ۲ شیء به‌وسیله‌ی «ماندانا مانی» ساخته شده‌است.