اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «مارک metro»

از اشیاء موجود، ۱ شیء به‌وسیله‌ی «مارک metro» ساخته شده‌است.