اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «مارال.K»

از اشیاء موجود، ۱ شیء به‌وسیله‌ی «مارال.K» ساخته شده‌است.