اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «لیلا کفاش زاده»

از اشیاء موجود، ۶ شیء به‌وسیله‌ی «لیلا کفاش زاده» ساخته شده‌است.