اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «فرشته عباسی»

از اشیاء موجود، ۱ شیء به‌وسیله‌ی «فرشته عباسی» ساخته شده‌است.