اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «عفت تجارتچی»

از اشیاء موجود، ۵ شیء به‌وسیله‌ی «عفت تجارتچی» ساخته شده‌است.