اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «شقایق»

از اشیاء موجود، ۱ شیء به‌وسیله‌ی «شقایق» ساخته شده‌است.