اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «شریفه رضوانی»

از اشیاء موجود، ۱ شیء به‌وسیله‌ی «شریفه رضوانی» ساخته شده‌است.