اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «شرکت سرگرمی های علمی صنایع آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش»