اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «سیروس زین الدینی»

از اشیاء موجود، ۳ شیء به‌وسیله‌ی «سیروس زین الدینی» ساخته شده‌است.