اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «سلما فتحی»

از اشیاء موجود، ۲ شیء به‌وسیله‌ی «سلما فتحی» ساخته شده‌است.

متولد دهه ۲۰ روستای میمند در استان کرمان