اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «سلطانه انصاری»

از اشیاء موجود، ۱ شیء به‌وسیله‌ی «سلطانه انصاری» ساخته شده‌است.