اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «سعید سالکی»

از اشیاء موجود، ۱ شیء به‌وسیله‌ی «سعید سالکی» ساخته شده‌است.