اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «دین الله کریمی الموتی»

از اشیاء موجود، ۱ شیء به‌وسیله‌ی «دین الله کریمی الموتی» ساخته شده‌است.