اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «خدیجه متقیان»

از اشیاء موجود، ۱ شیء به‌وسیله‌ی «خدیجه متقیان» ساخته شده‌است.

متولد ۹ بهمن ۱۳۱۳، همدان