اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «خانه کتاب محله مرزگاه»

از اشیاء موجود، ۱ شیء به‌وسیله‌ی «خانه کتاب محله مرزگاه» ساخته شده‌است.