اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «حسن پارسامنش (حاجی نوری)»

از اشیاء موجود، ۷ شیء به‌وسیله‌ی «حسن پارسامنش (حاجی نوری)» ساخته شده‌است.