اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «حاج محمد ضرابیان»

از اشیاء موجود، ۳ شیء به‌وسیله‌ی «حاج محمد ضرابیان» ساخته شده‌است.