اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «حاجی رسول نجار»

از اشیاء موجود، ۱ شیء به‌وسیله‌ی «حاجی رسول نجار» ساخته شده‌است.

متولد حدود ۱۳۱۰- یزد. استاد نجاری