اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «ثریا سید زاده»

از اشیاء موجود، ۱ شیء به‌وسیله‌ی «ثریا سید زاده» ساخته شده‌است.