اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «بیگم محمد صفری»

از اشیاء موجود، ۱ شیء به‌وسیله‌ی «بیگم محمد صفری» ساخته شده‌است.