اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «اکرم عدیدیان»

از اشیاء موجود، ۶ شیء به‌وسیله‌ی «اکرم عدیدیان» ساخته شده‌است.