اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «اقباله قهرمان زاده»

از اشیاء موجود، ۱ شیء به‌وسیله‌ی «اقباله قهرمان زاده» ساخته شده‌است.