اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «اسما جری نشین»

از اشیاء موجود، ۲ شیء به‌وسیله‌ی «اسما جری نشین» ساخته شده‌است.