اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «آی بی بی نظری داشلی برون»

از اشیاء موجود، ۲ شیء به‌وسیله‌ی «آی بی بی نظری داشلی برون» ساخته شده‌است.