اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «آمنه حبیبی»

از اشیاء موجود، ۱ شیء به‌وسیله‌ی «آمنه حبیبی» ساخته شده‌است.