یک و ... صفرها

عنوانیک و ... صفرها
گونهکتاب
شماره دسترسی٨٨٠ک
پدیدآورندگانشریعتی, علی
تاریخ تولد - وفات

١٣١٢-١٣٥٦

پدیدآورندگان همکارشریعتی, علی
عنوان دیگر

این کتاب تحت عنوان "یک جلوش تا بی نهایت صفرها" نیز منتشر شده است.

ناشرالهام
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه٢٤ص
اندازه٥/١٤*٢١ س.م
پدیدآورندگان

نوشته ی علی امیدوار (مستعار)

موضوعادبیات تالیف, ادبيات تاليف, الهام, علی امیدوار (مستعار), علی شریعتی, غیرداستان, کتاب, منظومه علمی -آموزشی
گروه سنی(ج، د)
بهاء

١٨ ریال

عنوان کوتاهخداشناسی برای کودکان؛ ١
تیراژ٥٠٠٠ن
متن کامل

شعری درباره ی آفرینش جهان و تمامی موجودات آن.Running sneakers | Sneakers Nike Shoes