گ‍ز‌ارش‌ س‍‍الان‍ه‌ ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌ ۲۵۲۸ ۱۳۴۸‌

عنوانگ‍ز‌ارش‌ س‍‍الان‍ه‌ ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌ ۲۵۲۸ ۱۳۴۸‌
گونهگزارش و جزوه
متن کامل

گزارش فعالیت های کتابخانه های کودک (در تهران، شهرستان ها و روستاها)، کتابخانه های سیار، سازمان انتشارات، موفقیت های انتشارات کانون در داخل و خارج کشور، نشریات کانون و تهیه جزوه های آموزشی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان