گزارش صحی سلامت وبهداشت مدرسه شماره ۹ نسوان

عنوانگزارش صحی سلامت وبهداشت مدرسه شماره ۹ نسوان
گونهسند
فرستندهنصیر بیگلی, ابوالفتح
گیرندهاداره صحیه مدارس,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۱۱
تاریخ نشر

۲۴دی ۱۳۱۱

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۸ص
موضوعابوالفتح(پزشک) نصیر بیگلی, اداره صحیه مدارس, سند, منابع نوشتاری, نصیر بیگلی،ابوالفتح(پزشک)
متن کامل

گزارش ابوالفتح نصیر بیگلی(پزشک) به اداره صحیه مدارس درباره مراجعه به مدرسه نسوان شماره ۹ واقع درمحله پامنار وشرح اقدامات ، معاینه ها ونسخه های مجانی انجام شده . آمار دانش آموزان حاضر وغایب وشرایط جسمی آن ها وبیماری های که مبتلاشده اند نیز گزارش شده است .Sports Shoes | Nike Releases, Launch Links & Raffles