گزارش آقای دکتر فضل الله صفا رئیس اداره کل نگارش در مراسم آغاز توزیع کتابهای درسی سال تحصیلی ۱۳۴۵-۱۳۴۶

عنوانگزارش آقای دکتر فضل الله صفا رئیس اداره کل نگارش در مراسم آغاز توزیع کتابهای درسی سال تحصیلی ۱۳۴۵-۱۳۴۶
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۵
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۴۵

شماره

دوره۳۶ ش۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳-۲۰
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مطلب گزارشی است از رئیس اداره کل نگارش در مراسم آغاز توزیع کتب درسی سال ۴۵ ـ ۴۶ که دراین گزارش ضمن اظهار خوشحالی از شرکت در این مراسم و تشکر از همکاران خود به اهمیت کتاب از جنبه‌های مادی و معنوی اشاره کرد و سپس تاریخچه‌ای از کتب درسی ایران را از سال ۱۳۰۷ تا حال را شرح داده است . همچنین مسائلی را که در تهیه کتب درسی به وجود می‌آید و مراحل تهیه این کتاب ها را عنوان کرده و سپس نکاتی را در مورد کتاب های درسی در سال تحصیلی آینده ذکر کرده‌اند .Authentic Nike Sneakers | Men’s shoes