گروهی از پیشاهنگان در اردوی تابستانی منظریه تهران

عنوانگروهی از پیشاهنگان در اردوی تابستانی منظریه تهران
گونهعکس
شماره دسترسی۳-۱۰۶ ع
سال انتشار۱۳۱۸
تاریخ نشر

۱۳۱۸

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعاردوی منظریه, پیشاهنگان, عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل
گروهی از پیشاهنگان در اردوی تابستانی منظریه تهران