کودکان و مربیان کودکستان شاهپور در کنار اسلام (مدیر)، اصفهان

عنوانکودکان و مربیان کودکستان شاهپور در کنار اسلام (مدیر)، اصفهان
گونهعکس
شماره دسترسی۴-۱۰۶ ع
سال انتشار۱۳۱۸
تاریخ نشر

۱۳۱۸؟

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, کودکستان شاهپور, کودکستان غیردولتی
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

کودکان با پوشاک محلیSport media | Patike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers , Iicf

کودکان و مربیان کودکستان شاهپور در کنار اسلام (مدیر)، اصفهان