کودکان عضو مهدهای کودک، همه ماهه به طور مرتب معاینه پزشکی می شوند

عنوانکودکان عضو مهدهای کودک، همه ماهه به طور مرتب معاینه پزشکی می شوند
گونهمقاله
ناشرآیندگان روستا
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

جمعه ۱۷ تا ۲۴ فروردین ۱۳۵۲

شماره

س۲ ش۷۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآیندگان (ویژه روستا), بهداشت کودک, خانه فرهنگ روستایی, مقاله, منابع نوشتاری, همدان
متن کامل

خبری درباره ی برنامه ریزی معاینه پزشکی مرتب کودکان در مهدهای کودک در بیست و دومین جلسه انجمن‌های خانه‌های فرهنگ روستایی فرمانداری کل همدان. با کمک شیر و خورشید سرخ که به مهدهای کودک موجود جعبه کمک‌های اولیه نیز می دهد.